تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید

با تابع Get AsyncKeyState میتونیم وضعیت یک کلید (فشار داده شده یا نشده) را تشخیص داد.

برای این کار ابتدا کد زیر را در بخش General فرم قرار میدهیم.

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer

سپس در یک تایمر با Interval = 1 کد زیر را قرار میدهیم.

به جای عدد 65 که با رنگ قرمز تمیز شده کد اسکی مورد نظرمون رو قرار میدیم.

Dim Char As Integer

For i = 32 To 256

Char = GetAsyncKeyState(i)

If Char = -32767 Then

If i = 65 Then MsgBox "Char is Enable"

End If

Next

/ 0 نظر / 39 بازدید