تابع API برای پخش صدا

از این تابع برای پخش صدا در برنامه استفاده میشه. که فرمت MP3 رو قبول نمیکنه.

ابتدا کد زیر رو در بخش ماژول برنامه قرار دهید.

Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_NODEFAULT = &H2

سپس با استفاده از کد زیر صدا مورد نظر را پخش کنید.

    sndPlaySound FilePath, SND_ASYNC Or SND_NODEFAUL

FilePath همان آدرس صدای مورد نظر است که باید داخل "" باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید