تابع API برای تغییر اسم کامپیوتر

از این تابع API که خیلی هم سادست برای تغییر نام کامپیوتر استفاده میشود. که نامی که شما وارید میکنید نباید از 31 کاراکتر بیشتر باشد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function SetComputerName Lib "kernel32" Alias "SetComputerNameA" (ByVal lpComputerName As String) As Long

سپس با استفاده از کد زیر میتوان نام کامپیوتر را تغییر داد.

M = SetComputerName("SPeeD")
If M = 1 Then MsgBox "True"

خروجی این تابع از نوع Boolean بوده و در صورت درست کار کردن مقدار True را برمیگرداند.

نکته: پس از انجام این کار برای تغییر نام کاربری باید کامپیوتر Restart شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید