تابع API برای تعیین زمان بین دابل کلیک

از این تابع برای تعیین زمان بین دو کلیک استفاده میشه که این دو کلیک پشت سر هم همان دابل کلیک است. مقدار پیشفرض آن در ویندوز 500 میلی ثانیه است.

خروجی این تابع در صورت درست کار کردن 1 و در غیر این صورت 0 است.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function SetDoubleClickTime Lib "user32.dll" (ByVal wCount As Long) As Long

سپس از کد زیر برای تعیین زمان آن استفاده میشه.

Dim retval As Long

retval = SetDoubleClickTime(1000)

که الان زمان آن را 1 ثانیه گذاشتیم.

/ 0 نظر / 18 بازدید