تابع API برای بدست آوردن نام کاربر ویندوز

از این تابع API برای بدست آوردن نام کاربری ویندوز استفاده میشه.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش مازول برنامه قرار دهید.

Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

سپس کدهای زیر را در بخش Form_Load بنویسید.

        Dim Buffer As String
Buffer = String(255, 0)
GetUserName Buffer, 255
Buffer = Left(Buffer, InStr(Buffer, Chr(0)) - 1)
Text1.Text = Buffer

به جای Text1.Text نام تکست باکس خود را وارد کنید.

/ 0 نظر / 36 بازدید