تابع API برای حذف کردن یک فایل

از این تابع برای حذف کردن یک فایل با دقت بالا و بدون اینکه به سطل آشغال برود استفاده میشه. که خروجی اون در صورت درست کار کردن 1 و در غیر این صورت مثلا در صورت وجود نداشتن فایل 0 است.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماژول برنامه بنویسید.

Declare Function DeleteFile Lib "kernel32.dll" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long

سپس از کد زیر برای حذف کردن آن استفاده کنید.

Dim retval As Long
retval = DeleteFile("E:\1.docx")
If retval = 1 Then MsgBox "File deleted successfully."

که البته میتوانید با استفاده از Common Dialog به کاربر اجازه بدید خودش فایل رو انتخاب کنه.

اگه خواستید در نظرات اعلام کنید تا کد این مثال رو هم بنویسم.

/ 1 نظر / 25 بازدید
mahdi

very gooooooood