استفاده از تابع API برای فهمیدن Minimize بودن برنامه

با استفاده از تابع IsIconic میتوان به Minimize یا کمینه بودن برنامه پی برد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function IsIconic Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long

سپس از کد زیر برای پی بردن به این قضیه استفاده کنید.

بهتر است برای آشنایی ابتدا کد در تایمر بزارید.

Dim minflag As Long, maxflag As Long

minflag = IsIconic(Form1.hWnd)
maxflag = IsZoomed(Form1.hWnd)
If minflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is minimized."
ElseIf maxflag <> 0 Then
Debug.Print "Form1 is maximized."
Else
Debug.Print "Form1 is restored."
End If

میتوان به جای Debug.Print از تابع MsgBox نبز استفاده کرد.

/ 0 نظر / 26 بازدید