تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای بدست آوردن اطلاعات یک فایل نویسنده: محسن - دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠

در این مبحث ما از 5 نمونه تابع APIبرای بدست آوردن اندازه یک فایل بر اساس بایت و زمان و تاریخ ایجاد فایل استفاده میکنیم.

ما در ویژوال بیسیک برای کار با پنجره های دیگر برنامه ها مانند همین My Computer باید دستگیره آن پنجره را بدست آوریم تا بتوانیم روی آن پنجره کار کنیم. این نکته در مورد کار با فایل هم صدق میکنه به عبارتی برای دست آوردن اطلاعات یک فایل باید دستگیره آن را داشته باشیم.

تابع OpenFile

Private Declare Function OpenFile Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As String, lpReOpenBuff As OFSTRUCT, ByVal wStyle As Long) As Long

با استفاده از این تابع میتوان دستگیره یک فایل را بدست آورد.

پارامترها:

lpFileName: دستگیره فایل را برمیگرداند.

ساختار تابع OpenFile

Private Type OFSTRUCT
    cBytes As Byte              اندازه ساختار
    fFixedDisk As Byte        اگر این فیلد غیر صفر باشد یعنی فایل از هارد دیسک است.
    nErrCode As Integer     شماره خطا
    Reserved1 As Integer  
    Reserved2 As Integer
    szPathName(OFS_MAXPATHNAME) As Byte          نام و مسیر فایل
End Type

تابع GetFileSize

این تابع اندازه فایل را بر اساس Byte برمیگرداند.

Private Declare Function GetFileSize Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpFileSizeHigh As Long) As Long

پارامترها:

hFile: دستیگره فایل را میگیرد.

lpFileSizeHigh: سایز فایل را برمیگرداند.

تابع GetFileTime

Private Declare Function GetFileTime Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpCreationTime As FILETIME, lpLastAccessTime As FILETIME, lpLastWriteTime As FILETIME) As Long

این تابع زمان و تاریخ تولید فایل و زمان و تاریخ آخرین دسترسی به فایل و تاریخ آخرین باری که در فایل نوشته شده است را برمیگرداند.

ساختار تابع GetFileTime

Private Type FILETIME
    dwLowDataTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type

برای استفاده از زمان و تاریخ برگردانده شده در این تابع باید آنها را با استفاده از تابع های FileTimetoSystemTime و LocalFileTimeToFileTime تبدیل کنیم. که این دو تابع به دلیل آسان بودنشان در این پست توضیح داده نمیشود.

برای درک بهتر این 5 تابع API نمونه کار را حتما از ادامه مطلب دانلود کنید.


دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی