تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای تغییر زمان سیستم نویسنده: محسن - یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠

برای تغییر زمان سیستم باید از دو تابع API استفاده کنیم. یک تابع برای گرفتن زمان حال سیستم که البته اگه نباشه هم مشکلی نداره(GetSystemTime) و یک تابع هم برای تغییر زمان سیستم(SetSystemTime)

تابع GetSystemTime

Private Declare Sub GetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

تابع SetSystemTime

Private Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long

ساختار تابع:

این دو تابع ساختار یکسانی دارند.

Private Type SYSTEMTIME
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDayOfWeek As Integer
    wDay As Integer
    wHour As Integer
    wMinute As Integer
    wSecond As Integer
    wMilliseconds As Integer
End Type

در این ساختار مثلا wYear سال را در خودش نگه میدارد و wMonth ماه را و به همین ترتیب. حالا باید یک متغیر از این نوع ساختار تعریف کنیم.

Dim Time_Old As SYSTEMTIME

و در این صورت تابع GetSystemTime را با این متغیر صدا میزنیم تا موراد سال و ماه و روز و غیره رو در متغیر های مربوطه بریزه

GetSystemTime Time_Old

حالا با استفاده از کد زیر مقدار سال و ماه و غیره را در تکس باکس میریزیم

Text1 = Time_Old.wYear

Text2 = Time_Old.wMonth

برای درک بهتر نمونه کار این دوتابع را از ادامه مطلب دانلود کنید.


دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی