تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محسن
آدرس های سایت WWW.SPeeDG.SUB.IR WWW.SPeeDG.PERSIANBLOG.IR آرشیو وبلاگ
      گروه برنامه نویسی اسپید (مرکز آموزش توابع API)
تابع API برای بدست آوردن میزان فضای خالی درایو نویسنده: محسن - جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠

با استفاده از این تابع API میتوان فضای خالی یک درایو را مشخص کرد.

برای استفاده ابتدا کد زیر را در بخش ماجول برنامه قرار دهید.

Declare Function GetDiskFreeSpace Lib "kernel32.dll" Alias _
"GetDiskFreeSpaceA" (ByVal lpRootPathName As String, _
lpSectorsPerCluster As Long, lpBytesPerSector As Long, _
lpNumberOfFreeClusters As Long, lpTotalNumberOfClusters As Long) As Long

سپس از کد زیر برای بدست آوردن میزان فضای خالی درایو استفاده کنید.

Dim secPerClus
Dim bytePerSec
Dim freeClus
Dim totalClus
Dim retval

retval = GetDiskFreeSpace("c:\\", secPerClus, bytePerSec, freeClus, totalClus)

MsgBox "Free space:" & freeClus * secPerClus * bytePerSec & "Bytes" & vbCrLf _
& "Total space:" & totalClus * secPerClus * bytePerSec & "Bytes", vbInformation, "SPeeDg.persianblog.ir"

از این پس برای هر تابع API که در وبلاگ گروه برنامه نویسی اسپید معرفی میشود یک نمونه کار هم ارائه میگردد.

برای مشتاق شدن ما به ادامه دادن این راه لطفا از ما حمایت کنید.

دانلود نمونه کار در ادامه مطلب


دانلود توابع API

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر پست ویژه هفت پروژه ویژوال بیسیک پروژه ادیتور متن با ++C تابع API برای فوکوس کردن روی یک پنجره تابع API برای تغییر زبان تابع API برای باز کردن یک مسیر نسخه جدید فرم ورود تابع API برای تنظیم کردن مکان یک پنجره تابع API برای تشخیص وضعیت یک کلید دانلود نرم افزار Borland C++ 5
کلمات کلیدی وبلاگ اکتیوایکس ویژوال بیسیک (۳) پروژه ++c (۱) پروژه ویژوال بیسیک (۱٦) توابع api (۳٤) نرم افزارهای برنامه نویسی (۳)
دوستان من آپارنت عمارنامه خرید اینترنتی پست های فوتونی